Stickmyggshistorik runt sjön.

Av Jan Gustavsson Hägnen.

År 2003: Två sommaröversvämningar. Riklig förekomst av vinande mygg. Ej observationer av stickmygg.


År 2004: Som ovanstående år.


År 2005: Som ovanstående år. Stickmyggen byggde upp populationen, dolda bland de vinande myggen. Vi hade ännu inte kunskapen att skilja de olika arternas beteende.År 2006: Rikligt med stickmygg i augusti-september. Varmt väder.


År 2007: Varken djur eller människor kunde vistas utomhus juli-oktober dag som natt. Stickmyggen spred sig 3-4 km från sjön.


År 2008: Rikligt antal stickmygg augusti-oktober.


År 2009: Torr sommar, ingen översvämning på starrmader. Inga stickmygg.


År 2010: Ingen stickmyggskläckning i sjön. Nerströms ån i åkermark, riklig kläckning i augusti.


År 2011: Fem sommaröversvämningar. Rikligt antal stickmygg i juni-oktober.


År 2012: Sex sommaröversvämningar. Ny kläckning vid varje översvämning hela sommaren.


År 2013: Ingen sommaröversvämning. Ingen kläckning av stickmygg. Rikligt med vinande myggarter hela sommaren.


År 2014: Våröversvämning maj-juni. Riklig kläckning i hög vegetation i Horn, Bankälla och reservatet vid Logården. 35-40 liter mygg fångades i myggfällorna. På de starrmader som slagits och betats år 2013 fanns få larver.


År 2015: I junimånad måttligt-lågt antal mygglarver i hög vegetation. Två gånger översvämmades starrmaderna i juni-augusti, detta gav idealisk kläckningsmiljö för stickmyggen. men ingen kläckning skedde.... Varför? Var marktemperaturen i hög och tät vegetation så låg att stickmyggsäggen inte kläcktes? Vatten och väta fanns. Brist på sol-värme.


Förslag på åtgärder.

Starrgräset fräses ner, betesdjuren får näringsrik återväxt som är smaklig och betas begärligt.


Fräsning av större arealer om vattennivån tillåter detta i juli-augusti. Stickmygglarver blir då åtkomliga för fåglar och mörtfiskar. Sjöns naturliga artrikedom förbättras.


Stickmyggans expansion visar att ekologin inte tidigare fungerat i sjön Östen.


Vi måste hjälpa önskvärda arter att få en bättre balans i naturen. Andfåglar som numera är sällsynta i sjön Östen, skulle vara en lämplig art för att äta larver och puppor vid översvämningar och därvid bekämpa stickmyggorna.


Rundbalspressa starrgräs, lägg dem på plattsidan till häckningsöar i blå bården.


- Bra idé med rundbalarna men jag är rädd för att gässen tar över balarna så att vi får ännu fler gäss som häckar, men idén bör testas -

Min, alltså Inges kommentar.